Yog Training and Scholarship Distribution program at Krishna Dwaipayan Gurukul Ved Vidhyashram in Bhadrapur, Jhapa.